Avís Legal

Condicions Generals i la seva Acceptació
Aquestes condicions general regulen l’ús del servei de la pàgina web www.upls.cat , essent el titular UP Language School, disponible de forma gratuïta pels usuaris d’Internet. La utilització del nostre Web li atribueix la condició d’Usuari i suposa l’acceptació plena i sense reserves per l’Usuari de totes i cada una de les Condicions Generals en la versió publicada per UP Language School en el moment mateix que l’Usuari accedeixi a la nostra pàgina Web, així com de la nostra política de privacitat i tractament de les dades personals. L’Usuari ha de llegir atentament les Condicions Generals en cada una de les ocasions que es proposi utilitzar la nostra Web. Més a més, la utilització del Servei es troba sotmesa a tots els avisos, reglaments d’ús i instruccions posades en coneixement de l’Usuari per UP Language School previst en aquestes Condicions Generals si no s’oposen a elles.

UP Language School es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a la seva pàgina Web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, a aquells Usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals així com les Condicions Particulars que resultin d’aplicació. Les dades relatives al Titular d’aquesta pàgina Web són de titularitat de UP Language School.

Declaracions i ús relacionat amb la pàgina Web

Declaracions de UP Language School i limitació de responsabilitat
Aquest Web ha estat elaborat de bona fe per UP Language School amb informació procedent de fonts externes i internes. UP Language School declina tota responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa que es puguin deure a l’ús que els Usuaris fan d’aquesta pàgina Web, dels seus serveis o continguts.

UP Language School no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament de la seva pàgina Web i/o dels seus serveis. No obstant, quan això sigui raonablement possible, UP Language School advertirà prèviament les interrupcions en el funcionament de la pàgina Web i dels serveis en ell oferts. En aquest context UP Language School declina qualsevol responsabilitat pels danys i prejudicis de tota naturalesa que puguin produir-se per motius aliens a ella.

Ús correcte dels continguts de la pàgina Web per l’Usuari
Tot el contingut disponible a la pàgina Web www.upls.cat (“Contingut de Propietat Intel·lectual”), són propietat de UP Language School, dels nostres patrocinadors, socis o llicenciats i està protegit per les lleis de propietat intel·lectual. UP Language School declara que els drets de propietat industrial (Marques, Noms comercials, etc.) que apareixien en aquesta pàgina Web són de la seva propietat i/o es troben legítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, trobant-se degudament protegits per la Normativa existent sobre Propietat Industrial.

L’Usuari s’obliga a usar la pàgina Web de forma diligent, correcte i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i altres dades identificatives dels drets de UP Language School o dels seus titulars incorporats als continguts i/o productes comercialitzats des de la nostra pàgina Web, així com dels dispositius tècnics de protecció, les petjades digitals o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els mateixos.
Utilitzar els continguts i, en particular, la informació de UP Language School obtinguda a través de la nostra pàgina Web per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directe o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones.
Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, si no es disposa de l’autorització del titular dels corresponents drets o això sigui legalment permès.
En general, utilitzar els continguts de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats a l’ordre públic.


UP Language School no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial i intel·lectual o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la seva pàgina Web.

Procediment en cas de violació de drets de propietat intel·lectual
En el cas que qualsevol Usuari o un tercer considerés que qualsevol dels continguts ha estat introduït a la pàgina Web amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual, haurà d’enviar una notificació amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

Llei Aplicable i Jurisdicció
Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola que serà d’aplicació en allò no disposat en aquestes condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució. UP Language School i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fòrum, es sotmeten als Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per qualsevol altra controvèrsia que es pugui derivar de la prestació dels serveis objecte d’aquestes Condicions Generals. En el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, UP Language School i l’Usuari es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altra fòrum, als jutjats i tribunals espanyols.

Protecció de Dades de Caràcter Personal
En compliment amb allò disposat a l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant “LOPD”), UP Language School l’informa que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant la complementació de qualsevol formulari electrònic que aparegui a la nostra pàgina Web, així com d’aquelles dades a les que UP Language School accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, de la consulta, sol·licitud o contractació de qualsevol servei o producte, o de qualsevol transacció o operació realitzada a través de la pàgina Web www.upls.cat , serà recollida en un fitxer responsabilitat de UP Language School, i on podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions previstes en la pròpia LOPD. La no complementació dels camps obligatoris que apareixien en qualsevol formulari de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que UP Language School no pugui atendre la seva sol·licitud. Les finalitats de la recollida de les seves dades personals són les que particularment s’indiquin en cada una de les pàgines on aparegui el formulari de registre electrònic.

Amb caràcter general, les dades de caràcter personal que ens proporcioni seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds d’informació, així com informar-lo sobre noves activitats, productes i serveis de UP Language School. En aquest sentit les seves dades personals podran ser segmentades i tractades per elaborar perfils de mercat amb fins publicitaris. Als efectes del previst als articles 11 i 34.e) LOPD, consenteix expressament que les seves dades puguin ser comunicades per UP Language School a qualsevol de les empreses col·laboradores, pels fins abans indicats.

El consentiment per la comunicació de dades de caràcter personal és revocable en qualsevol moment, si bé no tindrà efectes retroactius. Si en completar les seves dades en el corresponent formulari ha manifestat la seva voluntat de rebre informació a través de correu electrònic, consenteix també que li remetem comunicacions comercials per via electrònica segons l’exigit per la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico.

En el supòsit que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, en compliment d’allò disposat a l’article 5.4 LOPD, declara haver informat amb caràcter previ a aquestes persones del contingut de les dades facilitades, de la procedència de les mateixes, de l’existència i finalitat del fitxer on es contenen les dades, dels destinataris d’aquesta informació, de la possibilitat d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, així com de les dades identificatives de UP Language School, en els termes i condicions aquí establertes. UP Language School es compromet a tractar de forma absolutament confidencial les seves dades de caràcter personal, fent ús de les mateixes exclusivament per les finalitats indicades.

UP Language School es compromet a tractar les seves dades de forma absolutament confidencial i exclusivament per les finalitats indicades. UP Language School l’informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat., tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i dels riscos a que estan exposades, provingui tant de l’acció humana o del medi físic o natural. Si vostè ens ha proporcionat dades personals en algun moment, pot exercir quan ho vulgui els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació previstos a la Ley de Protección de Datos. Tot això en conformitat amb el previst a l’article 9 LOPD i en el Real Decreto 1720/07, de 21 de Desembre, pel que s’aprova el Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Protección de datos de caràcter personal.