hi@upls.cat | 93 783 36 02

Carrer de la Creu Gran, 15 - 08221 Terrassa

Segueix-nos

  Dades personals

  Pàgina webXarxes socialsDiari TerrassaConeguts, família..Altres

  Horari

  Dilluns i dimecresDimarts i dijousDimecres i divendresDivendresDimecresDijous

  Pagament

  El pagament de tots els cursos s'haurà de fer efectiu de l'1 al 5 de cada mes. Aquesta matricula serà valida en el moment que es faci efectiu el pagament de la mateixa.

  Gratuïta per familiars directes, família nombrosa o monoparental (acreditades). Socis AFA Creixen Terrassa20€ promoció vàlida fins a 31/05/202440€ a partir del 1/06/2024
  MensualTrimestralAnual
  Pagament en efectiu a la recepció del centrePagament per domiciliació bancaria

  El fet de matricular-se pressuposa la conformitat amb la normativa del centre aquí exposada.

  Prova de nivell: Abans de formalitzar la matrícula aquells alumnes que hagin estudiat l’idioma amb anterioritat han de fer una prova de nivell.

  Grups classe: El centre es reserva el dret de no obrir un grup que no reuneixi un mínim de 4 alumnes. Aquells afectats es podran incorporar a una altra classe si el número d’alumnes ho permet o es farà un reajustament de la quota.

  Canvi d’horari: Els alumnes podran sol·licitar un canvi d’horari, no obstant, la direcció es reserva el dret de negar el canvi per falta de places, grups o nivell.

  Baixes: Les baixes s’hauran de comunicar amb 15 dies d'antelació directament i personalment a la SECRETARIA del centre o per email hi@upls.cat. No es retornarà el mes en curs. La matrícula no es retornarà en cap cas.

  Descomptes: Només es faran descomptes familiars i per promocions puntuals. No acumulables.

  Pagament: Es realitzarà del 1 al 5 de cada mes. Si es fa fora de termini suposarà pagar 5€ més de comissió.

  Pagament de rebuts: Si un alumne no està al corrent de pagament durant dos mesos , no podrà seguir assistint al curs fins que faci efectius els pagaments pendents.

  Anul·lació de Classe: Per causes puntuals (malaltia, meteorologia adversa) el centre es reserva el dret d’anul·lar les classes.

  Disciplina: UP! es reserva el dret d'anul·lar la matricula de possibles alumnes que mostrin reiteradament un mal comportament.

  Anul·lació classes particulars: Totes aquelles classes que siguin cancel·lades en menys de 24 hores seran facturades i cobrades. Les cancel·lacions s’hauran de comunicar a hi@upls.cat o al 93 783 36 02.

  Quota de manteniment: En cas de que l’alumne no pugui assistir a classe per motius personals durant uns mesos és podrà guardar la plaça amb una quota de manteniment de 50€ mensuals.

  Absències: S’hauran de notificar a SECRETARIA. Es trucarà a l'alumne 1 vegada si ha faltat dos dies seguits, després és responsabilitat de l'alumne o dels pares trucar per a comunicar les absències.

  Up! Language school, amb motiu de les seves activitats lectives i complementàries pot publicar imatges i/o filmacions en les quals apareguin, individualment o en grup, els alumnes que realitzen les activitats esmentades.

  Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l'article 18.1 de la Constitució Espanyola i està regulat en la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Aquest Centre demana el consentiment dels alumnes o els seus representants legals en cas de menors d’edat per poder publicar fotografies i/o enregistraments on apareguin i siguin clarament identificables.

  Aquest consentiment comporta l'acceptació de Polítiques de Privadesa que impliquen la transferència de dades personals a tercers països que no disposen d'un nivell de protecció de dades adequat d'acord a la normativa europea.

  Així mateix l’informem que el titular e les dades o, si escau, el seu representant legal, podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant carta dirigida a UP! Language school , adjuntant fotocòpia del seu DNI, al Carrer Creu Gran,15 baixos 08221 de Terrassa.

  D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 12 del mateix RGDP i en base al article 11 de la LOPDGDD, se li facilita tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent URL: Informacion Laboral Group https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=10979.16580

  D’acord amb el que estableix l’article 7 del Reglament del Parlament i consell europeu (UE) del 27 d’abril de 2016 (GDPR) en relació a la protecció de les persones físiques i referent al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, l’alumne o tutor legal, en cas de menors d’edat, dóna el seu consentiment en el tractament de dades personals, per part del responsable del tractament UP!language school Terrassa SL.

  D'acord amb el dret d'informació establert en l'article 12 del mateix RGDP i en base al article 11 de la LOPDGDD, se li facilita tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals a la següent URL: Informacion Laboral Group https://intranet.laboralrgpd.com/rgpdA/index.php?id=10979.16580